Photos Phan Thiet - Vietnam

Language :
frenitesderucnja

Arrival date Departure date

Photos Phan Thiet

Về bến - Phan Thiet, Vietnam
Sông - Cà Ti - River - Phan Thiet, Vietnam
Bờ biển - Phan Thiết - Coast - Phan Thiet, Vietnam
Kè chắn sóng cửa sông - Cà Ti - Mole - Phan Thiet, Vietnam
Khách sạn - Bình Minh - Hotel - Phan Thiet, Vietnam
Bắt Cá - Phan Thiet, Vietnam
Sông - Cà Ti - River - Phan Thiet, Vietnam
Đài thông tin duyên hải Phan Thiết  - Phan Thiet, Vietnam
Trên sông Cà Ty (March & April 1965 - Photo by John A. Hansen) - Phan Thiet, Vietnam
Ghe trên sông Cà TY (March & April 1965 - Photo by John A. Hansen) - Phan Thiet, Vietnam
Ghe cá vào cửa sông Cà Ty (March & April 1965 - Photo by John A. Hansen) - Phan Thiet, Vietnam
Bên sông Cà Ty (March & April 1965 - Photo by John A. Hansen) - Phan Thiet, Vietnam
Ghe cá Phan Thiết (March & April 1965 - Photo by John A. Hansen) - Phan Thiet, Vietnam
Thuyền thúng trên sông Cà Ty (March & April 1965 - Photo by John A. Hansen) - Phan Thiet, Vietnam
Sông Cà Ty (March & April 1965 - Photo by John A. Hansen) - Phan Thiet, Vietnam
Trên sông Cà Ty (March & April 1965 - Photo by John A. Hansen) - Phan Thiet, Vietnam
Nằm bãi (March & April 1965 - Photo by John A. Hansen) - Phan Thiet, Vietnam
(Phan Thiet - March & April 1965 - Photo by John A. Hansen) - Phan Thiet, Vietnam
Khách sạn - Đồi Dương - Hotel - Phan Thiet, Vietnam
Đức Mẹ Maria nhà thờ Vinh Phú - Phan Thiet, Vietnam
Nhà Thờ Vinh Phú - Phan Thiet, Vietnam
Lại gặp nhau nơi đây - Phan Thiet, Vietnam
Nhà thờ - Đông Hải - Church - Phan Thiet, Vietnam
Trường chính trị Bình Thuận - Phan Thiet, Vietnam
Hồ cạnh KS Đồi Dương, Phan Thiết - Phan Thiet, Vietnam
Port de Phan Thiet - Phan Thiet, Vietnam
Bờ biển - Phan Thiết - Coast - Phan Thiet, Vietnam
Trên sông Cà Ty (March & April 1965 - Photo by John A. Hansen) - Phan Thiet, Vietnam
Sông - Cà Ti - River - Phan Thiet, Vietnam
Trên sông Cà Ty (March & April 1965 - Photo by John A. Hansen) - Phan Thiet, Vietnam
>